Bạn có gì để “bán” cho Nhà đầu tư Chiến lược?


#1

Khi tiếp cận được một Nhà đầu tư Chiến lược, bạn hãy xác định Giá trị Chiến lược của Công ty của mình để chào cho họ.

Để tính toán một Giá trị chiến lược, Công ty của bạn cần phải hoàn toàn thoát khỏi cách định giá thông thường.

Để hiểu được tiềm năng Giá trị chiến lược của Công ty của bạn, Công ty của bạn cần phải đặt mình vào vị trí của người mua / Nhà đầu tư, xem xét từ bên trong tổ chức của người mua / Nhà đầu tư để xem làm thế nào họ có thể khai thác được Giá trị chiến lược của Công ty của bạn.

_Tài sản Chiến lược (Strategic Assets) trong bối cảnh này là những điều mà Công ty của bạn có mà có thể loại bỏ các mối đe dọa hoặc tạo cơ hội cho Người mua / Nhà đầu tư.

Ví dụ như:

 • Sở hữu trí tuệ (bằng sáng chế, thương hiệu, nhãn hiệu)
 • Cơ sở khách hàng
 • Kênh phân phối
 • Công nghệ hoặc một quy trình kỹ thuật
 • Dữ liệu và kiến thức hệ thống hóa
 • Hợp đồng
 • Tài sản vật chất, trang thiết bị và hàng hóa
 • Địa điểm
 • Cố vấn, Giám đốc, quản lý và nhân viên
 • Mối quan hệ với các tổ chức cụ thể
 • Giấy phép

_Khả năng Chiến lược (Strategic Capability) của Công ty của bạn là những điều mà Người mua / Nhà đầu tư có thể được sử dụng làm đòn bẩy hoặc có thể giải quyết một vấn đề đối với họ.

Khả năng được dựa trên kiến thức và kỹ năng của người làm việc. Như vậy, trong khi một tài sản có thể có thể được bán ra một cách tách biệt, khả năng gắn liền với nguồn nhân lực.

Ví dụ về các Khả năng chiến lược là:

 • Khả năng Tiếp thị và khuyến mãi
 • Khả năng Phát triển sản phẩm
 • Khả năng Thiết kế sản phẩm
 • Khả năng Bán hàng và hỗ trợ sau bán hàng
 • Khả năng Kiểm soát chất lượng
 • Khả năng Quản lý nhà phân phối
 • Khả năng Quản lý các dự án lớn, phức tạp