Để deal chạy nhanh hơn, cần “dọn dẹp” những thứ sau đây cho Người mua / Nhà đầu tư


#1

Công ty của bạn cũng cần phải cấu trúc doanh nghiệp theo hướng sẽ giúp người mua / Nhà đầu tư thực hiện nhanh chóng các cơ hội. Điều này có thể đòi hỏi Công ty của bạn xây dựng một nền tảng cho khả năng mở rộng quy mô và thay đổi doanh nghiệp của Công ty của bạn để giảm thiểu các vấn đề trong quá trình tích hợp.

Giá bán mà Công ty của bạn sẽ nhận được có liên quan trực tiếp đến độ lớn và thời gian (nhanh hay chậm) của dòng doanh thu và lợi nhuận mà người mua / Nhà đầu tư có thể tạo ra từ Giá Trị Chiến Lược của Công ty của bạn.

Mục tiêu của Công ty của bạn, do đó, phải là tạo ra một tập hợp các điều kiện cho phép tích hợp nhanh chóng doanh nghiệp của Công ty của bạn vào Người mua / Nhà đầu tư và khai thác các cơ hội.

Công ty của bạn có thể giảm thời gian và chi phí tích hợp bằng cách:

1. Sản phẩm cũ?
Có bất kỳ sản phẩm hoặc dịch vụ mà Công ty của bạn hiện đang cung cấp mà những Người mua / Nhà đầu tư không quan tâm hoặc sẽ làm mất sự tập trung của Người mua / Nhà đầu tư tiềm năng vào các cơ hội chính?–> Nên loại bỏ trước.

2. Các bộ phận kinh doanh không liên quan
Có bộ phận kinh doanh của Công ty của bạn không liên quan đến giá trị cho Người mua / Nhà đầu tư? --> Nên tách ra thành một công ty riêng hoặc bán nó trước.

Điều này sẽ có tác dụng đẩy nhanh tiến độ thẩm định, giảm bớt thời gian để tích hợp các hoạt động chính và giảm chi phí cho người mua / Nhà đầu tư phải đối mặt với các khả năng dư thừa .

3. Việc tuân thủ các tiêu chuẩn
Có tiêu chuẩn nào mà Công ty của bạn phải tuân thủ liên quan đến các lĩnh vực như thiết kế, sản xuất, đóng gói mà Người mua / Nhà đầu tư sẽ muốn thực hiện trước khi tung ra các sản phẩm hoặc dịch vụ mới?

Việc tuân thủ các tiêu chuẩn có thể được thực hiện trước khi bán?

4. Khách hàng, nhà cung cấp và thỏa thuận hợp tác
Nếu Công ty của bạn thấy rằng một số hoặc tất cả các thỏa thuận của Công ty của bạn sẽ cần phải được thay đổi để cho phép Công ty của bạn bán các năng lực kinh doanh và chuyển giao các nghĩa vụ hợp đồng cho người mua / Nhà đầu tư, thì những thay đổi phải được thực hiện trước.

5. Giao diện hệ thống thông tin
Gần như chắc chắn là báo cáo tài chính nội bộ của Công ty của bạn và hệ thống ứng dụng IT khác sẽ cần phải được thay thế bởi Người mua / Nhà đầu tư hoặc sẽ cần phải tương thích với người mua / Nhà đầu tư.

6. Thù lao
Công ty của bạn cần ra soát lại các gói thù lao, các kỳ nghỉ, ngày lễ, thưởng và có kế hoạch xử lý trước khi chuyển giao doanh nghiệp cho Người mua / Nhà đầu tư.

7. Kế hoạch nhân sự
Người mua / Nhà đầu tư sẽ quan tâm tới số nhân sự rời khỏi Công ty của bạn tại thời điểm bán hoặc ngay sau đó.

Hầu hết các giám đốc điều hành hoặc quản lý cấp cao trong các công ty nhỏ không thích làm việc tại một vị trí thấp hơn ở một công ty lớn. Đồng thời, các cá nhân, những người có nhiều khả năng tài chính từ việc bán công ty, sẽ muốn sử dụng tài sản mới này để theo đuổi các sở thích khác.

Điều quan trọng là phải đảm bảo những kiến thức và khả năng trong kinh doanh được bảo vệ đầy đủ. Điều này có thể được bảo đảm bằng cách Công ty của bạn có chính sách thưởng cho cho Giám đốc Điều hành cấp cao, nhân viên chủ chốt để họ ở lại với Người mua / Nhà đầu tư.

8. Sắp xếp chuyển giao
Người mua / Nhà đầu tư cần được Công ty của bạn hỗ trợ trong suốt thời gian chuyển giao. Công ty của bạn có thể xem xét giữ lại điều hành cấp cao theo thỏa thuận tư vấn trong một khoảng thời gian hạn chế để hỗ trợ Người mua / Nhà đầu tư. Thay vì để người mua / Nhà đầu tư có thể “tưởng tượng” ra những rủi ro trong quá trình chuyển đổi, Công ty của bạn có thể giải quyết những vấn đề này bằng cách đưa ra các giải pháp trước.

9. Huỷ bỏ các mối quan hệ bên ngoài
Trong một số trường hợp, người mua / Nhà đầu tư có khả năng sẽ thay thế một số hợp đồng sẵn có với một nhà cung cấp bên ngoài hoặc nhà phân phối và họ sẽ muốn chấm dứt thỏa thuận hiện tại của Công ty của bạn. Nếu dự đoán có một khả năng như vậy, Công ty của bạn cần phải có thỏa thuận cho phép Công ty của bạn chấm dứt hoặc Công ty của bạn cũng cần sắp xếp cho phép việc chuyển giao bất kỳ quyền và nghĩa vụ nào theo thỏa thuận với các đối tác bên ngoài cho Người mua / Nhà đầu tư.

10. Khai thác các cơ hội
Nhiều doanh nghiệp được mua lại không thể tăng được qui mô vì những kiến thức mà các doanh nghiệp sử dụng để tạo ra doanh thu bị “chôn” trong đầu của Người sáng lập hoặc nhân viên chủ chốt.

Để mở rộng, những người khác cần phải tiếp thu được những kiến thức hay sự hiểu biết cần được hệ thống hóa và / hoặc ghi chép.

11. Tài liệu
Công ty của bạn có thể cung cấp các tài liệu cần thiết của sản phẩm, quy trình, hệ thống, hoạt động để hỗ trợ triển khai nhanh chóng?

12. Tạo ra giá trị chiến lược bổ sung

Một cách để Công ty của bạn có thể làm điều này bằng cách thay đổi các sản phẩm, dịch vụ và quy trình để trở nên tương thích hơn với Người mua / Nhà đầu tư tiềm năng.

Ví dụ, sản phẩm của Công ty của bạn có thể được thiết kế để khớp với các danh mục sản phẩm của người mua / Nhà đầu tư. Có tính năng nào mà Công ty của bạn có thể thêm vào đó sẽ có lợi cho khách hàng của Người mua / Nhà đầu tư?