Hé lộ cách tìm Nhà đầu tư Chiến lược


#1

Hãy tìm kiếm các công ty với các cơ hội và mối đe dọa!

Hãy xác định một công ty có nhu cầu đối với tài sản và khả năng của Công ty của bạn để giải quyết một vấn đề cấp bách của họ hoặc để mở ra một cơ hội doanh thu lớn mới cho họ. Tức là:

_Tìm người mua / Nhà đầu tư với một vấn đề khẩn cấp: Các mối đe dọa càng lớn thì người mua / Nhà đầu tư càng bị áp lực về mặt thời gian, trong khi tiềm năng sản phẩm hoặc thị trường mới cho phép Công ty của bạn dễ dàng đặt một mức giá cao.

_Tìm người mua / Nhà đầu tư với một cơ hội lớn.

Cơ hội dành cho họ có thể đến từ:

1. Nâng cao Sản phẩm / thị trường hiện tại

Công ty của bạn có thể cung cấp cho người mua / Nhà đầu tư nào khả năng để giảm chi phí và / hoặc nâng cao giá trị doanh thu của các sản phẩm hiện có của họ do đó làm tăng lợi nhuận cho họ?

Công ty của bạn có thể bổ sung dòng sản phẩm cho công ty nào?

2. Sản phẩm mới cho khách hàng hiện tại

Công ty mua nào có thể bán sản phẩm của Công ty của bạn thông qua các kênh phân phối hiện tại và khách hàng hiện tại của họ?

3. Sản phẩm hiện tại cho thị trường mới

Bán chéo các sản phẩm cho cả hai cơ sở khách hàng?

4. Sản phẩm mới cho khách hàng mới hoặc nhập thị trường mới

Công ty nào muốn thâm nhập thị trường hiện tại của Công ty của bạn?